Trang chủ Bài đọc lời Chúa năm A

Bài đọc lời Chúa năm A

Bài đọc lời Chúa năm A,
Chia sẻ những bài đọc lời Chúa năm Anh

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ HAI / TUẦN BÁT NHẬT GS...

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY   THỨ HAI / TRONG TUẦN  BÁT NHẬT GS A          ĐỀ TÀI :     DÂNG CON THEO LUẬT CHÚA VÀ LỜI...

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ SÁU SAU TUẦN BÁT NHẬT GS...

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY   THỨ SÁU, SAU TUẦN  BÁT NHẬT GS A          ĐỀ TÀI :     LỄ ĐẶT TÊN CHO CHÚA GIÊSU. ...

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ SÁU / TUẦN I / NGÀY...

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY   THỨ SÁU TRONG TUẦN I / MÙA TN A          ĐỀ TÀI :    CHÚA CHỮA NGƯỜI BẠI LIỆT. ...

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ BẢY / TUẦN I / NGÀY...

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY   THỨ BẢY TRONG TUẦN I / MÙA TN A          ĐỀ TÀI :  CHÚA KÊU GỌI ÔNG LÊVI. ...

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / NGÀY THỨ NHẤT / TUẦN II /...

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY   NGÀYTHỨ NHẤT / TRONG TUẦN II / MÙA TN A          ĐỀ TÀI :  GIOAN GIỚI THIỆU VÀ LÀM CHỨNG...

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ HAI / TUẦN II / NGÀY...

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY   THỨ HAI TRONG TUẦN II / MÙA TN A          ĐỀ TÀI :   Ý NGHĨA ĐÍCH THỰC CỦA VIỆC ĂN...

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ BA / TUẦN II /...

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY   THỨ BA TRONG TUẦN II / MÙA TN A          ĐỀ TÀI :    SỰ SỐNG CON NGƯỜI LÀ QUAN...

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ TƯ / TUẦN II / NGÀY...

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY   THỨ TƯ TRONG TUẦN II / MÙA TN A          ĐỀ TÀI :    LUẬT BÁC ÁI PHẢI LÀ TRÊN HẾT ...

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ NĂM / TUẦN II / NGÀY...

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY   THỨ NĂM TRONG TUẦN II / MÙA TN A          ĐỀ TÀI :   LIỆU CÓ GÌ THẬT TỪ MIỆNG MA...

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ SÁU / TUẦN II / NGÀY...

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY   THỨ SÁU TRONG TUẦN II / MÙA TN A          ĐỀ TÀI :    CHÚA KÊU GỌI VÀ CHỌN CÁC MÔN...

AUDIO

KINH NGHIỆM SỐNG ĐẠO

THƯ GIÃN

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status